วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เกาะช้าง


นักศึกษาปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา
รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์